Disclaimer

Copyright - Disclaimer

U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. Scheldevallei NV kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.

Intellectuele eigendomsrechten.
U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Scheldevallei NV. De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Scheldevallei NV verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden en mede te delen in familiekring. Sommige namen, tekens of logo's op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. Die mag u niet gebruiken.

Aanbrengen van een hyperlink naar een website beheerd door Scheldevallei NV .
U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van de Scheldevallei NV-websites. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van Scheldevallei NV-website moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag u alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de Scheldevallei NV. U kunt uw verzoek sturen naar de webmaster van de site waar u een link naar wilt leggen.

Links naar websites beheerd door derden.
De Scheldevallei NV-website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. Scheldevallei NV controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Hij kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat Scheldevallei NV en de uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken of dat Scheldevallei NV de informatie op deze websites goedgekeurd heeft.

Aansprakelijkheid van Scheldevallei NV.
De informatie op de Scheldevallei NV-website is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. Scheldevallei NV streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de websites toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan de Scheldevallei NV hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.
 

Privacy

U kunt de Scheldevallei NV website vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen over onze organisatie, reizen en diensten zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken. Alleen als u wilt deelnemen aan wedstrijden, bepaalde diensten wilt ontvangen (zoals o.a. aanvraag van brochures, inschrijving op nieuwsbrief, specifieke informatie,...) of bepaalde diensten op onze website wilt gebruiken (zoals deelname aan gastenboek), moet u uw persoonsgegevens meedelen. Telkens als u persoonlijke informatie verstrekt, zal Scheldevallei NV ze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

Vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens
De persoonlijke gegevens die Scheldevallei NV verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in dienst van Scheldevallei NV, die deze informatie nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden. Scheldevallei NV geeft in de regel geen persoonlijke gegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke geval dat Scheldevallei NV persoonsgegevens doorgeeft aan organisaties of bedrijven waar hij mee samenwerkt, wordt dat uitdrukkelijk vermeld of wordt u uitdrukkelijk om uw toestemming gevraagd.

Doel van verwerking
Bij wedstrijden, prijsvragen, spelletjes, stemmingen, acties:
Scheldevallei NV verwerkt de verzamelde persoonsgegevens om met u in contact te kunnen treden. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Bij registratie om diensten te ontvangen (zoals toegang tot brochures, nieuwsbrieven, specifieke informatie...)
Scheldevallei NV verwerkt de verzamelde persoonsgegevens om met u in contact te kunnen treden en u een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden. De gegevens kunnen ook gebruikt worden om u te informeren over nieuwsfeiten, nieuwe diensten en evenementen van Scheldevallei NV. Als u zulke informatie niet wilt ontvangen, kunt u dat per e-mail of per brief melden aan de webmaster van de betrokken website (zowel e-mail als postadres toevoegen). In de informatiemails die Scheldevallei NV u toestuurt, zal telkens een rubriek of een link opgenomen worden via welke u uw inschrijving kunt annuleren.

Toelating voor verwerking
Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u Scheldevallei NV uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. Als Scheldevallei NV uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of ze wil doorgeven aan organisaties of bedrijven waar hij mee samenwerkt, dan zal hij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen en kunt u zich ertegen verzetten.

Recht op inzage, correctie en vewijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de gegevens die Scheldevallei NV over u geregistreerd heeft in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kunt u op elk moment vragen dat uw persoonsgegevens uit het bestand van Scheldevallei NV verwijderd worden. U kunt zich daarvoor wenden tot de webmaster van de betrokken website.

Gebruik van "cookies"
Soms zal de Scheldevallei NV-website gebruik maken van zogenaamde "cookies", dit zijn kleine stukjes informatie die wij doorsturen en bewaren op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website. Deze informatie wordt alleen maar gebruikt om uw identiteit te verifiëren zodat u niet bij elk bezoek aan de website uw gebruikersnaam en paswoord dient in te geven. U heeft de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u waarschuwt telkens als cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.

Wens je regelmatig nieuws of acties te ontvangen?

Schrijf in op onze nieuwsbrief. Wij dragen zorg voor je gegevens.

Openingsuren

  • Reisbureau open
  • maandag, dinsdag en vrijdag
  • 14:00 tot 18:00
  • Wij zijn 24/24, 7/7 open na afspraak.
  • Telefonisch van maandag tot vrijdag
  • 09:30 tot 12:30 en 13:00 tot 18:00
  • Steeds per mail: info@scheldevallei.be

Voor groepen en verenigingen vragen wij om steeds een afspraak te maken: Fietelstraat 129 - 9700 Oudenaarde-Eine - 055 31 12 40