Algemene voorwaarden

Algemene en bijzondere voorwaarden

De “Algemene voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen vzw” is van toepassing. Klik hier voor deze voorwaarden. Voor specifieke producten en diensten zijn er nog bijzondere voorwaarden van toepassing.
Voor de voorwaarden van de reisverzekeringen meerdaagse reizen, zie onderaan deze pagina.

Bijzondere voorwaarden particuliere reiziger:

Annulering en wijziging door de reiziger (in geval van reisorganisator):
Bij annulatie van een meerdaagse reis zijn annulatiekosten van toepassing.  Vrijblijvend kan een reis-, bijstands- en annulatieverzekering afgesloten worden.  Voldoet de annulatie aan de voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij, dan worden de annulatiekosten, met uitzondering van eventueel aangerekende dossierkosten en verzekeringspremie, terugbetaald.  Voldoet de annulatie niet aan deze voorwaarden, dan gelden de voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen en de annulatiekosten zoals hieronder vermeld.  In elk geval dienen de verschuldigde annulatiekosten, dossierkosten en verzekeringspremie betaald te zijn alvorens een terugbetaling plaatsvindt.    

  • Vaste dossierkosten : € 30,00/persoon, plus eventuele verzekeringspremie
  • Van 93 tot 62 dagen voor vertrekdatum: een vergoeding gelijk aan 25% van de prijs van de reis doch met een minimum van € 75,00/persoon ,plus eventuele verzekeringspremie
  • Van 61 tot 32 dagen voor vertrekdatum: een vergoeding gelijk aan 40% van de prijs van de reis doch met een minimum van € 75,00/persoon plus eventuele verzekeringspremie
  • Van 31 tot 14 dagen voor vertrekdatum: een vergoeding gelijk aan 70% van de reis doch met een minimum van € 100,00/persoon  plus eventuele verzekeringspremie
  • Van 13 tot 8 dagen voor vertrekdatum: een vergoeding gelijk aan 90% van de prijs van de reis doch met een minimum van € 150,00/persoon plus eventuele verzekeringspremie
  • Vanaf 9 dagen voor vertrekdatum tot afwezigheid bij vertrek: een vergoeding gelijk aan 100% van de prijs van de reis (dus plus eventuele verzekeringspremie

Naamswijziging wordt aanvaard onder voorbehoud van praktische uitvoering. 

Kosten voor wijziging zijn afhankelijk van de werkelijke kosten gerekend door onze leveranciers vermeerderd met een forfaitaire kost van € 25 per persoon.  

Reizen per vliegtuig of trein : enkel de voorwaarden van de organiserende touroperator waarmee Reizen De Scheldevallei samenwerkt zijn van toepassing.  De annulatiekosten per persoon kunnen nooit hoger zijn dan eenmaal de overeengekomen reissom per persoon.       

Dagreizen/concerten/evenementen: Bij annulatie geldt een annulatiekost van 100% van de reissom vanaf reservatiedatum.  
Annulatieverzekering bij dagreizen/concerten/evenementen: niet geldig op (entree)tickets en maaltijden.  Deze annulatieverzekering is dan ook enkel geldig in geval van ziekte, ongeval of overlijden van uzelf, uw medereiziger of in ernstige gevallen van familie tot de tweede graad.

Bijzondere voorwaarden vervoer (huren autocar):

De reservatie van de autocar is pas definitief in onze planning ingeboekt na ontvangst van de door u teruggestuurde kopie van de bevestiging, ondertekend voor akkoord, en na ontvangst van de betaling van het door ons gevraagde voorschot vermeld op deze bevestiging.

Annulatiekosten
:
Zo de opdrachtgever (klant) om welke reden dan ook, met inbegrip van overmacht, afziet van de effectieve levering van de diensten voorzien in de offerte, nadat deze werd aanvaard/bevestigd, zal hij de volgende conventionele schadevergoeding verschuldigd zijn aan Reizen Scheldevallei NV:
1. annulatie meer dan 30 dagen voor vertrekdatum: 10% van de reissom
2. annulatie tussen 30ste en 20ste dag voor vertrekdatum: 25% van de reissom
3. annulatie tussen 19de en 5de dag voor vertrekdatum: 50% van de reissom
4. annulatie tussen 4de dag voor vertrekdatum en op de dag van vertrek: 100% van de reissom

Wijziging datum huur autocar door de klant:
Dit kan alleen indien er een voertuig beschikbaar is van ons bedrijf en mits het betalen van een wijzigingskost van 35 euro. Is er geen voertuig beschikbaar en kan de klant de originele datum op de bestelbon niet laten doorgaan dan zal dit aanzien worden als een annulatie met de kosten hieraan verbonden (zie alinea hierboven).

Bijzondere voorwaarden groepen (verenigingen)

Inschrijving en betaling 
Elke groepsverantwoordelijke verklaart bij de inschrijving op een dag- of meerdaagse reis kennis te hebben genomen van onderhavige bijzondere voorwaarden alsook van de algemene reisvoorwaarden Geschillencommissie Reizen VZW en deze beide uitdrukkelijk te hebben aanvaard en te hebben medegedeeld aan alle deelnemende reizigers.  De algemene reisvoorwaarden Geschillencommissie Reizen VZW zijn enkel van toepassing op meerdaagse reizen.  Voor meerdaagse reizen dient een voorschot te worden betaald van 30% met een minimum van 125.00 EUR per dossier op de datum bepaald in de reisbevestiging.  Is het voorschot niet tijdig betaald, wordt het contract als onbestaande beschouwd en worden de reeds gemaakte reserveringen geannuleerd.  Het saldo dient eveneens te worden betaald binnen de termijnen vastgelegd in de reisbevestiging.  Hiertoe ontvangt de groepsverantwoordelijke de nodige documenten.  Is er geen saldobetaling binnen de gestelde termijn, wordt het contract ontbonden verklaard en geldt het betaalde voorschot als forfaitaire schadeloosstelling.  Daguitstappen worden betaald voor vertrekdatum (zie hoger).

Ontbinding door de groep
Meerdaagse groepen : Bij gehele of gedeeltelijke annulatie van het contract voor meerdaagsereizen door de groep zijn annulatiekosten van toepassing.  Vrijblijvend kan een reis-, bijstands- en annulatieverzekering afgesloten worden.  Voldoet de annulatie aan de voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij, dan worden de annulatiekosten, met uitzondering van eventueel aangerekende dossierkosten en verzekeringspremie, terugbetaald.  Voldoet de annulatie niet aan deze voorwaarden, dan gelden de voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen en de annulatiekosten zoals hieronder vermeld.  In elk geval dienen de verschuldigde annulatiekosten, dossierkosten en verzekeringspremie betaald te zijn alvorens een terugbetaling plaatsvindt.  

Tot 60 dagen voor de afreis: 15% van de reissom met een minimum van € 35 per persoon.
Vanaf de 59ste dag tot de 35ste dag voor de afreis: 25% van de reissom met een minimum van € 85 per persoon.
Vanaf de 34ste tot de 21ste dag voor de afreis: 50% van de reissom met een minimum van € 175 per persoon.
Vanaf de 20ste tot de 10de dag voor de afreis: 75% van de reissom met een minimum van € 250 per persoon.
Vanaf de 9de dag voor de afreis en bij afwezigheid bij vertrek: 100% van de reissom.

Wijziging van afreisdatum, bestemming en naamswijziging worden aanvaard onder voorbehoud van praktische uitvoering.

Kosten voor wijziging zijn afhankelijk van de werkelijke kosten gerekend door onze leveranciers vermeerderd met een forfaitaire kost van € 25 per persoon.  

Reizen per vliegtuig of trein : enkel de voorwaarden van de organiserende touroperator waarmee Reizen De Scheldevallei samenwerkt zijn van toepassing.  De annulatiekosten per persoon kunnen nooit hoger zijn dan eenmaal de overeengekomen reissom per persoon.       

Dagreizen : Bij gehele of gedeeltelijke ontbinding of annulatie van het contract voor dagreizen verliest u het bedrag van de opstartkost of niet-terugbetaalbaar voorschot. Bij uitstappen naar optredens en evenementen waarbij de ingangskaart inbegrepen is : kaart wordt niet terugbetaald bij annulatie.  Ingeval van gehele annulatie van een dagreis minder dan 14 dagen voor afreis kan ook een administratieve kost aangerekend worden overeenkomstig de bedragen die de reisorganisator dient te betalen aan z’n leveranciers als gevolg van deze annulatie.  Voor dagreizen kan geen annulatieverzekering afgesloten worden.  

Gehele ontbinding of annulatie : de volledige groep wordt ontbonden of geannuleerd

Gedeeltelijke ontbinding of annulatie : een aantal individuele deelnemers binnen de groep worden geannuleerd.

Programma’s
Alle programma’s zijn slechts voorstellen en zijn derhalve niet bindend.  De reisbeschrijvingen zijn ter goeder trouw opgesteld volgens de informatie waarover wij beschikken bij het samenstellen van het programma.  Wijzigingen kunnen zich echter steeds voordoen en de volgorde van de beschreven bezoeken is niet bindend.  Het definitief programma wordt bekend gemaakt in de reisbevestiging en alle navolgende bijvoegsels aan deze bevestiging.  Ingeval van overmacht of onvoorziene weers- en verkeersomstandigheden kunnen onze reisleiders, in samenspraak met de groepsverantwooordelijke, nog aanpassingen of alternatieven aanbrengen.  De deelnemers kunnen geen aanspraak maken op eender welke vergoeding a.g.v. deze wijzigingen.  Elke prestatie van de reisorganisator vangt aan en eindigt op de overeengekomen vertrekplaats van de groep.  Bij annulatie van een georganiseerde activiteit (bijv. evenementen, concerten, sportwedstrijden, enz.) door de organisator ervan, heeft Reizen De Scheldevallei het recht de door haar gemaakte kosten in rekening te brengen op het terug te storten voorschot of de totaalprijs.

Minimum deelnemers
Het minimum aantal deelnemers aan elke groepsreis wordt vastgelegd in de reisbevestiging.  De groepsverantwoordelijke is ertoe gehouden de reisorganisator te verwittigen van het deelnemersaantal op de in de reisbevestiging overeengekomen termijnen.  Ingeval van onvoldoende deelnemers op een meerdaagse reis en bij verwittiging binnen de gestelde termijnen worden de eventueel reeds betaalde bedragen integraal terugbetaald.

Prijs van de reis 
Meerdaagse reizen : de reisbevestiging vermeldt duidelijk wat inbegrepen en niet inbegrepen is.  Elke prijs wordt berekend op basis van een tweepersoonskamer en volgens de diensten besproken en overeengekomen met de reisverantwoordelijke.   Hiertoe wordt een aparte offerte opgesteld.

Dagreizen : Bij elke reisbeschrijving wordt duidelijk vermeld wat inbegrepen is.  Zo een prijsverhoging (zie art. 6 van de algemene voorwaarden Geschillencommissie Reizen) 10% te boven gaat, mag de groep binnen de 8 dagen volgend op de berichtgeving van deze verhoging het contract kosteloos ontbinden.  De eventueel reis betaalde sommen worden binnen de 2 weken volgend op de berichtgeving van de verhoging terugbetaald.

Allerlei
Huisdieren zijn niet toegelaten op onze autocars en in onze hotels.
Indien een groep aansluit op een door Reizen De Scheldevallei NV georganiseerde dag- of meerdaagse reis voor inidividuele inschrijvingen, dan gelden enkel de Algemene voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen vzw.

Elke reiziger is persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud van z’n bagage.  Ze dient voorzien te zijn van een bagagelabel met naam, adres en telefoon van de reiziger. Voor meerdaagse reizen vragen wij de bagage te beperken tot 1 valies per persoon + 1 handbagage.

REISVERZEKERINGEN (enkel voor de meerdaagse reizen)
Voorwaarden tijdelijke polissen op datum van 15.10.2020
– Cancellation Onlyalgemene voorwaarden – IPID-formulier*
– Travel Selectionalgemene voorwaarden – IPID-formulier*
* Het IPID-formulier is een overzicht van de belangrijkste voorwaarden met wat er wel en niet is verzekerd.